ХЗХоршооны дүрэм

....... оны  .....-р сарын ....єдрийн

бүх гишүүдийн хурлаар батлав.

 

«.....................................................................»

ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШООНЫ ДҮРЭМ

 

Нэг. Нийтлэг їндэслэл.

 

  1. Хоршооны нэр:

1.1.        Хоршооны оноосон нэр:

....................................................................................................................................

2.    Хоршооны байршил

2.1.        «...........................................» хоршоо нь ........................... аймаг /хот/-ын ............................. сум /дүүрэг/-ын ............................ баг /хороо/-ийн нутагт байрлана.

Шуудангийн хаяг:...........................................................................................

Албаны телефон утас:.................................факс:.......................................... Е-Mail………………………………………………………………………………

3.    Хоршооны үүсгэн байгуулалт

3.1.        Хоршооны тухай Монгол Улсын хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийг үндэс болгон сайн дураараа нэгдэж, нээлттэй гишүүнчлэлтэйгээр «..............................................» хоршоог /цаашид энэ дїрэмд хоршоо гэнэ/ байгуулав.

3.2.        Хоршоог анх үүсгэн байгуулагчдын бүртгэлийг энэхүү дүрмийн салшгүй хэсэг болгож хавсаргав.

4.    Хоршооны зорилго

4.1.        Гишүүддээ үйлчилэх замаар тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх, материаллаг хэрэгцээг хангах явдал хоршооны гол зорилго мєн.

5.    Хоршооны їйл ажиллагааны тєрєл

5.1.        Хоршоо дараахь тєрлийн үйл ажиллагаа явуулна:

5.1.1.    ................................................................................................................

5.1.2.    ................................................................................................................

5.1.3.    ................................................................................................................

5.1.4.    ................................................................................................................

6.    Хоршооны їйл ажиллагаа явуулах хугацаа

6.1.        Хоршоо їйл ажиллагаагаа ................(..... жилээр / хугацаагүй) явуулна.

 

Хоёр. Хоршооны үндсэн эрх, үүрэг болон хариуцлага

7.    Хоршооны үндсэн эрх.

7.1.        Хоршоо єєрийн үйл ажиллагааны агуулгыг илэрхийлсэн бэлгэдэл болон албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, єєрийн нэр бїхий тэмдэг хэрэглэнэ.

7.2.        Хоршоо дүрэмдээ заасан зорилго, үйл ажиллагааг Монгол Улсын хїрээнд бие даан буюу бусад байгууллагатай хамтран хэрэгжїїлнэ.

7.3.        Хоршоо дүрэмдээ заасан үйл ажиллагааны хүрээнд єєрєє шууд буюу харъяалах холбоо, хоршоо дундын байгууллагаар дамжуулан гадаад эдийн засгийн харилцаанд оролцож болно.

7.4.        Хоршоо нь аж ахуйн үйл ажиллагаагаа хамтран явуулах, харилцан туслалцах зорилгоор нэг буюу хэд хэдэн дундын хоршоо байгуулах буюу тэдгээрт гишүүнээр элсэж болно.

7.5.        Хоршоо нь ашиг сонирхлоо тєрийн болон бусад байгууллага, тїїнчлэн олон улсын холбогдох байгууллагуудад тєлєєлүүлэх зорилгоор бусад хоршоодтой эвлэлдэн нэгдэж нэг буюу хэд хэдэн холбоо байгуулах буюу тэдгээрт элсэж болно.

7.6.        Энэхүү дүрмийн 51.1-д заасны дагуу хоршоо єєрийн салбар, тєлєєлєгчийн газартай байж болно.

8.    Хоршооны үндсэн үүрэг

8.1.        Хоршоо энэхүү дүрмийн 4 дүгээрт заасан зорилгоо хэрэгжїїлж, 5 дугаарт заасан їйл ажиллагаа явуулна.

8.2.        Хоршоо зохион байгуулалт, үйл ажиллагаандаа сайн дурын нээлттэй гишүүнчлэлтэй байх, гишүүдийнхээ ардчилсан удирдлага, хяналтын дор ажиллах, гишїїд хоршооны хєрєнгєд хувь нийлүүлж, эдийн засгийн хувьд оролцох, бие даасан, єєрийгєє тэтгэх їйл ажиллагаа явуулах, єєрийн гишүүд, ажилтнуудын дунд боловсрол, мэргэжил олгох, мэргэжлийг нь дээшлүүлэх, мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах, хоршоод хоорондын хамтын ажиллагааг хєгжүүлэх, хоршооны гишүүд, тэдний гэр бүлийн болон оршин байгаа орчныхоо нийгмийн хєгжилд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг олон улсын хоршооллын зарчмыг удирдлага болгоно.

8.3.        Хоршооны тухай хууль, хоршооны дүрэм, хоршооны санхүүгийн тайлан тэнцэл, гишүүдийн бүртгэл зэрэг материалыг хоршоо єєр дээрээ байнга байлгаж, гишүүддээ саадгїй танилцуулж байна.

9.      Хоршооны хариуцлага

9.1.        Хоршоо нь үйл ажиллагааныхаа улмаас бий болсон үүргийг зєвхєн єєрийн (хоршооны) эд хєрєнгєєр хариуцна.

9.2.        Хоршооны эд хєрєнгє хїрэлцэхгїй тохиолдолд түүний үүргийг гишүүд нь нєхєж хариуцна. Гишүүдийн хүлээх нєхєх хариуцлагын хэмжээ нь энэхүү дїрмийн 40.2-т заасан нэг гишүүний заавал оруулах хувь  хєрєнгийн .....% байна.

 

Гурав. Хоршооны гишүүнчлэл

10.  Хоршооны гишїїд

10.1.      Хоршооны гишүүд Хоршооны тухай Монгол Улсын хуулийн 11.2.2-т заасны дагуу хоршоог үүсгэн байгуулагч гишүүдийн жагсаалтад бїртгэгдсэн хүмүүс болон энэхүү дүрмийн 11-д заасны дагуу хоршоонд элссэн хїмїїс байна.

11.  Гишүүнээр элсэх

11.1.      Нийгмийн гарал үүсэл, яс үндэс, хүйс, арьсны єнгє, нийгмийн байдал, улс тєрийн үзэл бодол, шашин шүтлэгийн байдлаас хамааралгүйгээр дор дурдсан хүмүүс хоршоонд элсэж болно.

11.1.1.      Хоршооны энэхүү дүрмийг хүлээн зєвшєєрсєн, түүний үйлчилгээг ашиглаж, холбогдох хариуцлагыг хүлээх чадвартай иргэд;

11.1.2.      Энэхүү дүрмийн 19.1-д заасан хєрєнгє євлєгч;

11.2.      Хоршоонд элсэхийг хүссэн иргэд єргєдлєє хоршооны тэргүүлэгчдэд бичгээр гаргана.

11.3.      Гишүүнээр элсэх єргєдлийг Тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

11.4.      Гишүүнээр элсүүлэхийг татгалзсан тохиолдолд єргєдєл гаргасан иргэн гомдлоо бїх гишүүдийн хуралд гаргаж болно.

11.5.      Тэргүүлэгчид нь гишүүнээр элсэхийг хїссэн иргэний єргєдєл, түүнийг гишүүнээр элсүүлсэн тухай шийдвэрийг бүртгэх байгууллагад бүртгүүлнэ.

12.  Бүх гишүүдийн бїртгэл

12.1.      Хоршооны бүх гишүүдийн бүртгэл Тэргүүлэгчид хєтлєж, хоршооны дарга хадгална.

12.2.      Бүртгэлд дараахь асуудлыг тусгана.

12.2.1.      Гишүүний овог нэр, регистрийн дугаар, гишүүнээр элссэн огноо, оршин суугаа газрын хаяг;

12.2.2.      Хоршоонд нийлүүлэх болон нийлїїлсэн хувь хєрєнгє, түүний тєрєл, хэмжээ;

12.2.3.      Хоршооны орлогоос тухайн гишїїнд хуваарилсан хэмжээ;

12.2.4.      Хоршоо татан буугдсан тохиолдолд хоршооны эд хєрєнгєєс тухайн гишүүнд хуваарилсан хэмжээ;

12.2.5.      Гишүүнээс гарсан, хасагдсан тухай;

12.3.      Бүртгэлтэй танилцах

12.3.1.      Хоршооны гишүүн єєрийн бїртгэлтэй танилцах эрхтэй.

12.3.2.      Хоршооны гишүүн хууль, дїрэмд заасан журмын дагуу бусад гишүүний бүртгэлтэй танилцаж болно.

12.3.3.      хоршооны гишүүний талаар мэдээлэл авсан этгээд нь мэдээллийн нууцыг чандлан хадгалах үүрэгтэй.

12.3.4.      Мэдээлэл авсан этгээд түүнийг зєвхєн хоршооноос анх авсан шаардлагын дагуу ашиглана.

13.  Гишүүний эрх

13.1.      Хоршоо ба гишїїний хоорондын харилцаа нь Хоршооны тухай Монгол Улсын хууль болон энэхүү дүрмийн заалтын дагуу зохицуулагдана.

13.2.      Хоршооны гишүүн нь Хоршооны тухай хууль, энэхүү дүрмийн заалт болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу дараахь эрхтэй:

13.2.1.      Хоршооноос зохих үйлчилгээ авах, Бүх гишүүдийн хурлаар баталсан журмын дагуу хадгаламж тєвлєрїїлэх, зээл авах;

13.2.2.      Єєрийн хїсэлтээр гишїїнээс гарах, дахин элсэх;

13.2.3.      Хоршооны үйл ажиллагаанд оролцох, Тэргүүлэгч болон Хяналтын зєвлєлийн гишүүнээр сонгох, сонгогдох;

13.2.4.      Бүх гишүүдийн хуралд оролцож асуулт тавих, мэдээлэл авах, санал гаргахад туслах эрхтэй оролцох;

13.2.5.      Нийлүүлсэн хувь хєрєнгийн хэмжээнээс үл хамааран саналын нэг эрх эдлэх;

13.2.6.      Бүх гишүүдийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэр гаргах асуудлаар хурал эхлэхээс 10-аас доошгүй хоногийн ємнє, шийдвэр гаргахгүйгээр хэлэлцэх асуудлаар 3-аас доошгїй хоногийн ємнє санал гаргах;

13.2.7.      Бүх гишүүдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах тухай санал гаргах;

13.2.8.      Хоршооны жилийн орлогоос тогтоосон журмын дагуу хувь хїртэх;

13.2.9.      Жилийн тайланг бїх гишїїдийн хурлаар батлахаас ємнє жилийн тайлан болон Хяналтын зєвлєлийн дүгнэлтийг шаардан авах;

13.2.10.   Бүх гишїїдийн хурлын тэмдэглэлтэй танилцах;

13.2.11.   Õîðøîîíû ãèø¿¿äèéí á¿ðòãýëòýé òàíèëöàõ:

13.2.12.   Õóóëü ä¿ðýìä çààñàí áóñàä ýðõ:

14.      Ãèø¿¿íèé ¿¿ðýã

14.1. Õîðøîîíû ãèø¿¿í á¿ð äàðààõü ¿¿ðýãòýé:

            14.1.1. Õîðøîîíûõîî àøèã ñîíèðõëûø õàìãààëàõ

            14.1.2. Õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààíä áèå÷ëýí îðîëöîõ

            14.1.3. Õîðøîîíû òóõàé õóóëü áîëîí õîðøîîíû ä¿ðýì, á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûн шийдвэрийг äàãàæ ìºðäºõ

            14.1.4. Õîðøîîíä îðóóëàõ õóâü õºðºí㺺 õóãàöààíä íü á¿ðýí íèéë¿¿ëýõ

            14.1.5. Õîðøîîíû áîëîí áóñàä ãèø¿¿äèéí ºìíº ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõ, зээл, зээлийн хүүгийн болон гишүүний татварын тєлєлтийг цаг хугацаанд нь бүрэн гүйцэтгэх;

            14.1.6. Õàÿãàà ººð÷èëñºí íºõöºëä öàã òóõàéä õîðøîîíäîî ìýäýãäýõ

            14.1.7. Ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí 9.2-ò çààñàí íºõºõ õàðèóöëàãûã õ¿ëýýõ

15.      Õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ ãàðàõ

15.1. Õîðøîîíîîñ ãèø¿¿í äàðààõ òîõèîëäîëä ãàðíà

            15.1.1. Ãèø¿¿í ººðºº õ¿ñýëò ãàðãàñàí

15.1.2. Ãèø¿¿í íü õîðøîîíû îðøèí áóé ãàçðààñ ººð íóòàã äýâñãýðò øèëæñíýýð õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààíä áèå÷ëýí îðîëöîõ áîëîìæã¿é áîëñîí

15.1.3. Ãèø¿¿í ººðò íîãäîõ õóâü õºðºí㺺 áóñäàä á¿õýëä íü øèëæ¿¿ëñýí

15.2.      Õîðøîîíû ãèø¿¿í íàñ áàðñàí áîë ò¿¿íèéã ãèø¿¿íýýñ ãàðñàíä òîîöíî.

15.3.      Ãèø¿¿í õîðøîîíîîñ ãàðàõ õ¿ñýëòýý õîðøîîíû ñàíõ¿¿ãèéí æèë äóóñàõààñ 3-ààñ äîîøã¿é ñàðûí ºìíº áè÷ãýýð ãàðãàíà.

16.      Õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ õàñàõ

16.1. Õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ äàðààõ ¿íäýñëýëýýð ............................... (õîðøîîíû á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí øèéäâýðýýð / òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëûí øèéäâýðýýð) õàñíà.

16.1.1. Õîðøîîíû ãèø¿¿í õóóëü, ä¿ðýìä çààñàí ¿¿ðãýý çºð÷ñºí

            16.1.2. Ýíý ä¿ðìèéí 16.1.1-ä çààñàí ¿íäýñëýëýýð õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ õàñàõ òóõàé Òýðã¿¿ëýã÷äèéí ñàíóóëãà àâñíû äàðàà çºð÷ëèéã äàõèí ãàðãàñàí

            16.1.3. ªºðèéí õîðøîîòîé ºðñºëäºõ õîðøîîã ººðºº áàéãóóëñàí, ýñâýë ºðñºëäºã÷ õîðøîîíä õóâü õºðºí㺠íèéë¿¿ëñýí áóþó ò¿¿íýýñ õóâü õºðºí㺠àâ÷ õîðøîîíä íèéë¿¿ëñýí

            16.1.4. Õîðøîîíû òóõàé õóóëèéí äàãóó ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí áóñàä ¿íäýñëýëýýð

16.2.      Ãèø¿¿íýýñ õàñàõ òóõàé øèéäâýð ãàðãàõààñ ºìíº òóõàéí ãèø¿¿íä ãèø¿¿íýýñ õàñàõ áîëñîí ¿íäýñëýë, øàëòãààíûã òàíèëöóóëàõ áà ãèø¿¿í ¿¿íòýé õîëáîãäóóëàí òàéëáàð õýëæ áîëíî

16.3.      Ãèø¿¿íýýñ õàññàí òóõàé øèéäâýðò õàñàõ áîëñîí ¿íäýñëýë øàëòãààíûã çààíà.

16.4.      Õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ õàññàí òóõàé øèéäâýð ãàðñíààð óã ãèø¿¿íèé á¿ðýí ýðõ äóóñãàâàð áîëíî.

16.5.      Õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ õàññàí òóõàé øèéäâýðèéã òóõàéí ýòãýýä ýñ çºâøººðâºë ãîìäëîî 14 õîíîãèéí äîòîð Õÿíàëòûí çºâëºëä ãàðãàæ áîëíî.

16.6.      Õÿíàëòûí çºâëºëèéí øèéäâýðèéã ýñ çºâøººðñºí ýòãýýä çîõèõ æóðìûí äàãóó ø¿¿õýä ãîìäîë ãàðãàíà.

17.      Ãèø¿¿íýýñ ãàðñàí, õàñàãäñàí ýòãýýäòýé òîîöîî õèéõ

17.1. Ãèø¿¿íýýñ îðóóëñàí á¿õ õºðºí㺺 ººð ãèø¿¿íä øèëæ¿¿ëñýí áîë òóõàéí ãèø¿¿íòýé òîîöîî õèéõ øààðäëàãàã¿é

17.2.      Õàðèëöàã÷ àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýíä õîðøîîíîîñ òºëºõ òºëáºðèéí ººðò íîãäîõ õýñãèéã õîðøîîíîîñ ãàðñàí, õàñàãäñàí ýòãýýä ýíý ä¿ðýìä çààñàí æóðìààð áóñàä ãèø¿¿íèé íýãýí àäèë òºëºõ ¿¿ðýãòýé

17.3.      Õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ ãàðñàí, õàñàãäñàí ýòãýýäòýé òóõàéí æèëèéí ýöñèéí òàéëàí òýíöýë ãàðñíû äàðàà ýä õºðºíãèéí òîîöîî õèéíý.

18.      Õîðøîîíä îðóóëñàí õóâü õºðºí㺺 áóñäàä øèëæ¿¿ëýõ

18.1. Õîðøîîíû ãèø¿¿í ººðèéí îðóóëñàí õóâü õºðºíãèéã áè÷ãýýð õèéñýí ãýðýýíèé äàãóó ººð ãèø¿¿íä õýäèéä ÷ øèëæ¿¿ëæ áîëíî.

18.2.      Ýíý ä¿ðìèéí 18.1-ä çààñíû äàãóó ãèø¿¿íèé õóâü õºðºíãèéã øèëæ¿¿ëýí àâñàí ýòãýýäèéí øèëæ¿¿ëæ àâñàí áîëîí ººðèéíõ íü íèéë¿¿ëñýí õóâü õºðºíãèéí íèéò õýìæýý íü íýã ãèø¿¿íèé îðóóëàõ õóâü õºðºíãèéí äýýä õÿçãààðààñ èë¿¿ã¿é áàéíà.

19.      Ãèø¿¿íèé ýä õºðºíãèéí ýðõ ºâ çàëãàìæëàã÷èä øèëæèõ

19.1. Õîðøîîíû ãèø¿¿í íàñ áàðñàí áîë ò¿¿íèé ýä õºðºíãèéí ýðõ ºâ çàëãàìæëàã÷èä øèëæèíý.

19.2.      ªâ çàëãàìæëàã÷ íü 2 áà ò¿¿íýýñ äýýø áàéâàë ãèø¿¿í÷ëýëèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ õ¿ðòýë òýäãýýð íü ñàíëûí íýã ýðõòýé áàéíà.

19.3.      ªâ çàëãàìæëàã÷èéã ãèø¿¿íä ýëñ¿¿ëýõ àñóóäëûã Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë øèéäâýðëýíý.

20.      Àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíä õîðøîîíû ãèø¿¿í áóñ ýòãýýäèéã îðîëöóóëàõ íºõöºë, æóðàì

20.1. Õîðøîî àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíäàà ãèø¿¿í áóñ ýòãýýäèéã äàðààõü íºõöºë, æóðìààð îðîëöóóëæ áîëíî.

            20.1.1. Хэрэв хадгаламжийн журамтай нийцэж байвал гишїїн бус этгээдээс хадгаламж тєвлєрїїлж болно.

            20.1.2. Гишїїн бус этгээдэд зээл олгохгїй

/ýñâýë/

20.1. Õîðøîî àæ àõóéí ¿éë àæèëëàãààíäàà ãèø¿¿í áóñ ýòãýýäèéã îðîëöóóëæ áîëîõã¿é.

21.      Ãèø¿¿íä ¿éë÷ëýõ õýëáýð

21.1. Õîðøîî  ãèø¿¿ääýý äàðààõü õýëáýðýýð ¿éë÷èëíý:

            21.1.1. Гишїїдийн хэрэгцээнд нийцсэн хадгаламж нээх боломжийг бий болгох

            21.1.2. Гишїїдийн боломжид тохирох хэмжээний зээл авах боломжийг бий болгох

21.1.3. Гишїїний орлого амьдралын тївшинг дээшлїїлэхэд дэмжлэг їзїїлэх зорилгоор мэдээлэл, сургалтаар хангах

21.1.4. ..............................................................................................................

21.1.5. ..............................................................................................................

 

ĺðºâ. Õîðøîîíû óäèðäëàãà

22.      Õîðøîîíû ýðõ áàðèõ áàéãóóëëàãà

22.1. Õîðøîî äàðààõü ýðõ áàéãóóëëàãàòàé áàéíà:

            22.1.1. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë

            22.1.2. Õÿíàëòûí çºâëºë

            22.1.3. Òýðã¿¿ëýã÷èä

22.2.      Õîðøîî ò¿¿í÷ëýí äàðààõü õîðîîäòîé áàéíà:

22.2.1. Сонгуулийн хороо

22.2.2. Зээлийн хороо

22.2.3. Мэдээлэл, сургалтын хороо

22.2.3. ....................................................................................................ã.ì

23.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë äýýð ãèø¿¿ä ýðõýý õýðýãæ¿¿ëýõ

23.1. Õîðøîîíû ýðõ áàðèõ äýýä áàéãóóëëàãà íü Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë áàéíà.

23.2.      Õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð øèéäâýð ãàðãàõàä îðîëöîõ ýðõýý ãèø¿¿ä Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë äýýð õýðýãæ¿¿ëíý.

23.3.      Õîðøîîíû ãèø¿¿í á¿ð ñàíàëûí íýã ýðõòýé.

23.4.      Ãèø¿¿í ñàíàëûí ýðõýý Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàëä áèåýð îðîëöîõ çàìààð õýðýãæ¿¿ëíý.

23.5.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàëä áèå÷ëýí îðîëöîõ áîëîìæã¿é áîëñîí ãèø¿¿í íü çîõèõ æóðìààð îëãîñîí èòãýìæëýë á¿õèé õóóëü ¸ñíû òºëººëºã÷ººð äàìæóóëàí ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí 23.4-ä çààñàí ýðõýý õýðýãæ¿¿ëíý.

23.6.      Õýðýâ ãèø¿¿í áóþó òºëººë¿¿ëæ áóé ãèø¿¿íòýé õîëáîîòîé àñóóäëààð õîðøîîíîîñ õÿíàëò øàëãàëò ÿâóóëàõ, ýñâýë ò¿¿íèéã ÿìàð íýãýí àæèë ¿¿ðãýýñ íü ÷ºëººëºõ øààðäëàãà áóé áîëñíû óëìààñ ýíý òàëààð øèéäâýð ãàðãàõ áîëîí ò¿¿íòýé ýðõ ç¿éí ãýðýý áàéãóóëàõòàé õîëáîãäñîí àñóóäëààð òóõàéí ãèø¿¿í ñàíàë õóðààëòàä îðîëöîõã¿é.

23.7.      Õýðýâ 2 áà ò¿¿íýýñ îëîí ºâëºã÷ áàéâàë ãèø¿¿í÷ëýëèéí àñóóäàë øèéäýãäýõ õ¿ðòýë òýäãýýð íü ñàíàëûí íýã ýðõòýé áàéíà.

24.        Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã õóðàëäóóëàõ õóãàöàà, õóðàëäàõ ãàçàð

24.1. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã æèëä íýãýýñ äîîøã¿é óäàà õóðàëäóóëíà.

24.2.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí ýýëæèò õóðëûã òàéëàíãèéí æèë äóóññàíààñ õîéø 6 ñàðûí äîòîð õóðàëäóóëíà.

24.3.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí ýýëæèò áóñ õóðëûã ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí 25.5, 25.7-ä çààñíû äàãóó çàðëàí õóðàëäóóëæ áîëíî.

24.4.      Õýðýâ Òýðã¿¿ëýã÷èä áîëîí Õÿíàëòûí çºâëºë ººð ãàçðûã ñîíãîæ àâààã¿é áîë Á¿õ ãèø¿¿äè éí õóðëûã õîðøîîíû îðøèí áàéãàà ãàçàðò õèéíý.

25.        Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã çàðëàí õóðàëäóóëàõ, õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäàë

25.1. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí òîâ, õýëýëöýõ àñóóäëûã 30-ààñ äîîøã¿é õîíîãèéí ºìíº ãèø¿¿äýä ìýäýãäýíý.

25.2.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã Òýðã¿¿ëýã÷èä çàðëàí õóðàëäóóëíà.

25.3.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã áýëòãýí ÿâóóëàõ àæëûã Òýðã¿¿ëýã÷èä ýðõëýí ã¿éöýòãýíý.

25.4.      Õýðýâ Òýðã¿¿ëýã÷èä ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí 25.2, 25.3-ò çààñàí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýõã¿é áîë Õÿíàëòûí çºâëºë Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí áýëòãýëèéã õàíãàæ, õóðëûã çàðëàí õóðàëäóóëíà.

25.5.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí ýýëæèò áóñ õóðëûã ãèø¿¿äèéí 1/3-èéí áóþó ò¿¿íýýñ îëîí ãèø¿¿íèé ñàíàëààð õýäèéä ÷ çàðëàí õóðàëäóóëæ áîëíî. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã çàðëàí õóðàëäóóëàõ ñàíàëàà ãèø¿¿ä áè÷ãýýð ãàðãàæ, ãàðûí ¿ñãýý çóðæ, ò¿¿íä Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë õóðàëäóóëàõ ¿íäýñëýë, øàëòãààíûã çààíà.

25.6.      Ýíý òîõèîëäîëä Òýðã¿¿ëýã÷èä Á¿õ ãèø¿¿äèéí ýýëæèò áóñ õóðàë õóðàëäàõ áîëñîí ¿íäýñëýë, øàëòãààí, õóðëààð õýëýëöýõ àñóóäëûí òàëààð ãèø¿¿äýä ìýäýãäýíý.

25.7.      Ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí 25.3, 25.6-ä çààñàí øààðäëàãûã áèåë¿¿ëýýã¿é Òýðã¿¿ëýã÷èä, Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿äèéã ººð÷ëºõ ýñýõ àñóóäëûã õýëýëöýæ, øèéäâýðëýõýýð Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã ÿàðàëòàé çàðëàí õóðàëäóóëíà.

25.8.      Õóðëààð õýëýëöýí øèéäâýð ãàðãàõ àñóóäëûí òàëààð õóðàë ýõëýõýýñ 10-ààñ äîîøã¿é õîíîãèéí ºìíº, øèéäâýð ãàðãàõã¿éãýýð õýëýëöýõ, ìýäýýëýõ àñóóäëûã Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë ýõëýõýýñ 3-ààñ äîîøã¿é õîíîãèéí ºìíº òºëºâëºãººíä îðóóëàí õýëýëöýæ áîëíî. Ýíý íü õóðàë óäèðäàõ, Á¿õ ãèø¿¿äèéí ýýëæèò áóñ õóðàë çàðëàí õóðàëäóóëàõòàé õîëáîãäñîí àñóóäëààð øèéäâýð ãàðãàõàä ¿ë õàìààðíà.

25.9.      Õóðàëä õýëýëöýõýýð òîâëîîã¿é àñóóäëûã õ¿íäýòãýõ øàëòãààíòàéãààð îðîëöîæ ÷àäààã¿é ãèø¿¿äýýñ áóñàä á¿õ ãèø¿¿í õóðàëä îðîëöîæ áàéãàà òîõèîëäîëä òýäíèé äèéëýíõ îëîíõèéí çºâøººðñíººð õýëýëöýíý.

26.        Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã óäèðäàõ

26.1. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã õîðøîîíû äàðãà óäèðäàæ, øèéäâýðò íü ãàðûí ¿ñýã çóðíà. Ò¿¿íèéã áàéõã¿é ¿åä Õÿíàëòûí çºâëºëèéí äàðãà áóþó ò¿¿íèé îðëîã÷, ýñõ¿ë õóðàëä îðîëöñîí ãèø¿¿äèéí îëîíõèéí ñàíàëààð ñîíãîãäñîí õîðøîîíû ººð íýã ãèø¿¿í äàðãàëæ, øéèäâýðò íü ãàðûí ¿ñýã çóðíà.

26.2.      Õóðëûí íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà áîëîí òîîëëîãûí êîìèññûí ãèø¿¿äèéã ãèø¿¿äèéí îëîíõèéí ñàíàëààð ñîíãîíî.

27.        Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààð øèéäâýðëýõ àñóóäàë

27.1. Äîð äóðäñàí àñóóäëûã Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààð øèéäâýðëýíý:

            27.1.1. Хоршооны д¿ðýìä тїїнчлэн Зээлийн болон Мэдээлэл, сургалтын хороодын їйл ажиллагааны журамд íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ

            27.1.2. Òýðã¿¿ëýãчид, Õÿíàëòûí çºâëºëèéí болон Зээлийн, Мэдээлэл, сургалтын хорооны ãèø¿¿äèéã ñîíãîõ, ÷ºëººëºõ, îãöðóóëàõ, òýäãýýðèéí ¿éë àæèëëàãààíû òàéëàíã õýëýëöýæ, ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ

            27.1.3. Òýðã¿¿ëýã÷, Õÿíàëòûí çºâëºëèéí болон Зээлийн хорооны ãèø¿¿äèéã õîðøîîíîîñ õàñàõ

            27.1.4. Òýðã¿¿ëýã÷, Õÿíàëòûí çºâëºë áîëîí Зээлийн хороо  áóðóóòàé ¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ õîðøîîíä ó÷èðñàí õîõèðëûã áóðóóòàé ýçíýýð íºõºí òºë¿¿ëýõ

            27.1.5. Õîðøîîíû õºðºíãèéã çàõèðàí çàðöóóëàõ íºõöºë, æóðìûã òîãòîîõ

            27.1.6. Ãèø¿¿íýýñ íèéë¿¿ëñýí õóâü õºðºíãèéã áóöààæ îëãîõ æóðàì, çýýë àâàõ áîëîí çýýë îëãîõ õÿçãààðëàëòûã òîãòîîõ

            27.1.7. Õîðøîîíû ãèø¿¿íèé ýëñýëòèéí болон гишїїний òàòâàðûí õýìæýýã òîãòîîõ

            27.1.8. Æèëèéí òàéëàí òýíöëèéã áàòëàõ, òóõàéí æèëèéí öýâýð îðëîãûã õóâààðèëàõ, àëäàãäàëòàé àæèëëàñàí áîë ò¿¿íèéã íºõºõ õýëáýðèéã òîãòîîõ, Õîðøîîäûí õîëáîî áîëîí Õÿíàëòûí çºâëºëèéí øàëãàëòûí ä¿íã õýëýëöýõ, õîðøîîíû æèëèéí çàðäëûí òºñºâ áàòëàõ

            27.1.9. Äóíäûí õîðøîî áàéãóóëàõ áóþó òýäãýýðò ãèø¿¿íýýð ýëñýõ, õîðøîîäûí õîëáîîíä ýâëýëäýí íýãäýõ

            27.1.10. Õîðøîî íýã áóþó õýä õýäýí õîðøîîòîé íýãäýõ

            27.1.11. Õîðøîî õî¸ð áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîðøîî áîëæ ººð÷ëºãäºõ

            27.1.12. Õîðøîîã òàòàí áóóëãàõ

            27.1.13. Õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ õóãàöààã ººð÷ëºõ

            27.1.14. Õîðøîîíû ñàëáàð áàéãóóëàõ

            27.1.15. Õîðøîî ã¿éöýòãýõ çàõèðàëòàé áàéõ ýñýõ

            27.1.16. Олгох зээлийн хязгаарлал тогтоох

            27.1.17. Гишїїдээс санал болгосон бусад асуудал

28.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààð øèéäâýðëýõ àñóóäàëä îëîíõèéí ñàíàë áàéõ øààðäëàãà

28.1. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë ãèø¿¿äèéí äèéëýíõ îëîíõè (2/3) îðîëöñîíîîð õ¿÷èí òºãºëäºð áîëíî.

28.2.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí øèéäâýðèéã ýíýõ¿¿ ä¿ðýìä òóõàéëàí çààñíààñ áóñàä òîõèîäîëä õóðàëä îðîëöñîí ãèø¿¿äèéí îëîíõèéí ñàíàëààð ãàðãàíà.

28.3.      Ä¿ðýìä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ àñóóäëûã õóðàëä îðîëöñîí ãèø¿¿äèéí äèéëýíõ îëîíõèéí (2/3) ñàíàëààð øèéäâýðëýíý.

28.4.      Äàðààõü òîõèîëäîëä äèéëýíõ îëîíõèéí ñàíàëààð àñóóäëûã øèéäâýðëýíý:

28.4.1.  Òýðã¿¿ëýã÷èä áîëîí Õÿíàëòûí çºâëºëèéã ñîíãîõ, ÷ºëººëºõ, îãöðóóëàõ, òýäãýýðèéí æèëèéí òàéëàíä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò ºãºõ

28.4.2.  Òýðã¿¿ëýã÷èä áîëîí Õÿíàëòûí çºâëºëèéí àæèëëàõ æóðìûã áàòëàõ

28.4.3.  Õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààã çîãñîîõ.

28.5.Äàðààõü òîõèîëäîëä á¿õ ãèø¿¿äèéí 3 /4- ààñ äîîøã¿éí ñàíàëààð àñóóäëûã øèéäâýðëýíý:

28.5.1. Õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààíû òºðëèéã ººð÷ëºõ

28.5.2. Ãèø¿¿äýýñ õîðøîîíä çààâàë îðóóëàõ õóâü õºðºíãèéí õýìæýýã ººð÷ëºí òîãòîîõ

28.5.3. Ãèø¿¿äèéí íºõºõ õàðèóöëàãûí õýìæýýã ººð÷ëºí òîãòîîõ

28.5.4. Õîðøîî íýã áóþó õýä õýäýí õîðøîîòîé íýãäýõ

28.5.5. Õîðøîî õî¸ð áóþó ò¿¿íýýñ îëîí õîðøîî áîëæ ººð÷ëºãäºõ

28.5.6. Õîðøîîã òàòàí áóóëãàõ 

28.5.7. Õîðøîîíû áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í õóäàëäàí àâàõ, íèéë¿¿ëýõ, áàéãóóëàìæ, òîíîã òºõººðºìæèéã àøèãëàõ, õîðøîîíû ¿éë÷èëãýý àâàõ àñóóäëààð ãèø¿¿äýä ¿¿ðýã õ¿ëýýëãýõ

28.5.8. Ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí 6.1-ä çààñàí õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëàõ õóãàöààã ñóíãàõ áóþó õóãàöààã¿é õýëáýðò øèëæ¿¿ëýõ

29.        Ñîíãóóëü, ñàíàë õóðààëò

29.1.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë äýýð ñàíàë õóðààëò, ñîíãóóëü èëýýð ÿâàãäàõ áºãººä õýðýâ Òýðã¿¿ëýã÷èä, Õÿíàëòûí çºâëºë, ýñâýë ãèø¿¿äèéí îëîíõè øààðäâàë ñàíàë õóðààëòûã íóóöààð ÿâóóëíà.

29.2.      Ñàíàë õóðààëòûí ä¿íã ãàðãàõàä çºâõºí ºãñºí ñàíàëûã òîîëîõ áºãººä ò¿äãýëçñýí áà õ¿÷èíã¿é ñàíàëûã òîîöîõã¿é.

29.3.      Ñàíàë òýíöñýí òîõèîëäîëä òóõàéí àñóóäëààð äàõèí ñàíàë õóðààëò ÿâóóëíà.

30.    Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë äýýð ãèø¿¿ä ìýäýýëýë àâàõ ýðõ

30.1.      Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàë äýýð õýëýëöýæ áàéãàà àñóóäëààð õîðøîîíû ãèø¿¿íýýñ àæèë õýðýã÷ ä¿ãíýëò ãàðãàõ çîðèëãîîð õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîãäñîí àñóóäëààð òàâüñàí àñóóëòàä Òýðã¿¿ëýã÷èä õàðèóëò ºãºõ ¿¿ðýãòýé.

30.2.      Ãèø¿¿íèé òàâüñàí õîðøîîíû àøèã ñîíèðõîëä õàðø àñóóëòàä Òýðã¿¿ëýã÷èä òîäîðõîé ¿íäýñëýë, øàëòãààíûã äóðäàæ, õàðèó ºãºõººñ òàòãàëçàæ áîëíî.

31.   Õÿíàëòûí çºâëºë

31.1. Õÿíàëòûí çºâëºëèéã á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààñ ... æèëèéí õóãàöààãààð ñîíãîíî. Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿ä íü òóñ õîðøîîíû ãèø¿¿í áàéíà.

31.2. Õÿíàëòûí çºâëºë 3-ààñ äîîøã¿é ãèø¿¿íòýé áàéíà.

31.3. Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿ä äóíäààñàà äàðãà, îðëîã÷ äàðãûã ñîíãîíî.

31.4. Õÿíàëòûí çºâëºë õîðøîîíû Òýðã¿¿ëýã÷äèéí ¿éë àæèëàãààíä õÿíàëò òàâèõ, õºíäëºíãèéí õÿíàëòûí áàéãóóëëàãûí øèéäâýðèéí áèåëýëòèéã õàíãóóëàõ ¿¿ðýãòýé.

31.5. Хяналтын зєвлєлийн гишїїн нь зєвлєлєєс дараахь шалтгаанаар гарна.

            31.5.1. Сонгуулийн хугацаа дууссан

            31.5.2. Нас барсан

            31.5.3. Єєрийн саналаар

            31.5.4. Бїх гишїїдийн хурлын шийдвэрээр оруулсан

            31.5.5. Хоршооноос гарсан, хасагдсан

32.   Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿í

32.1. Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿ä Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðàëä çºâëºõ ýðõòýé îðîëöîíî.

32.2. Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿í íü òýðã¿¿ëýã÷ýýð ñîíãîãäîæ ¿ë áîëíî.

32.3. Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿íèé ¿íäñýí ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýõòýé õîëáîãäîí ãàðñàí çàðäëûã õîðøîîíîîñ íºõºí îëãîõ áà ò¿¿íä Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí øèéäâýðèéí äàãóó çîõèõ óðàìøèë îëãîæ áîëíî.

32.4. Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿ä ¿¿ðýãò àæëàà ã¿éöýòãýõ ÿâöàä îëæ ìýäñýí õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãàà áîëîí ãèø¿¿ä, òýð÷ëýí ò¿íø¿¿äèéí òàëààðõè ìýäýýëëèéí íóóöûã ÷àíäëàí õàäãàëàõ ¿¿ðýãòýé.

33.Õÿíàëòûí çºâëºëèéí õóðàëäààí

33.1. Õÿíàëòûí çºâëºëèéí õóðàëäààíûã äàðãà, ò¿¿íèé áàéõã¿éä îðëîã÷ äàðãà çàðëàí õóðàëäóóëíà.

33.2. Ãèø¿¿äèéí îëîíõè îðîëöñîíîîð õóðàëäààíûã õ¿÷èí òºãºëäºð ãýæ ¿çíý.

33.3. Õóðàëäààíûã çºâõºí äàðãà, ýñõ¿ë ò¿¿íèé îðëîã÷ óäèðäàíà.

33.4. Õÿíàëòûí çºâëºë óëèðàëä 1-ýýñ äîîøã¿é óäàà õóðàëäàíà.

33.5. Õîðøîîíû Òýðã¿¿ëýã÷èä, ýñõ¿ë Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ãèø¿¿äèéí 50-èàñ äýýø õóâü íü Õÿíàëòûí çºâëºëèéã õóðàëäóóëàõûã øààðäñàí, ýñõ¿ë Õÿíàëòûí çºâëºëèéí äàðãà øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çñýí áîë ýýëæèò áóñ õóðàëäààíûã çàðëàí õóðàëäóóëíà.

34.Õÿíàëòûí çºâëºëèéí á¿ðýí ýðõ

34.1. Õÿíàëòûí çºâëºë äîòîîäûí õÿíàëòûã õýðýãæ¿¿ëæ, äàðààõü á¿ðýí ýðõèéã ýäëýíý:

            34.1.1. Òýðã¿¿ëýã÷äèéí ¿éë àæèëëàãààã õÿíàí øàëãàõ, ¿¿íèé òóëä øààðäëàãàòàé áàðèìò áè÷ãèéã ãàðãóóëàí àâàõ, Òýðã¿¿ëýã÷äèéí ìýäýýëýë, èëòãýë ñîíñîõ, íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýë, áóñàä áè÷èã áàðèìòòàé òàíèëöàæ øàëãàõ

            34.1.2. Õîðøîîíû æèëèéí òàéëàí, öàã ¿åèéí áàéäëûí òóõàé ìýäýý, æèëèéí îðëîãûí õóâààðèëàëò, àëäàãäëûã õýðõýí íºõºõ àñóóäëààð ñàíàë ä¿ãíýëò ãàðãàæ, á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààð õýëýëö¿¿ëýõ

            34.1.3. Øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã çàðëàí õóðàëäóóëàõ

            34.1.4. Õóóëü òîãòîîìæ áîëîí õîðøîîíû ä¿ðýì, Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààñ áàòàëñàí æóðìûí äàãóó Òýðã¿¿ëýã÷äýä çýýë îëãîõ àñóóäëûã øèéäâýðëýõ

            34.1.5. Õóóëü ä¿ðýìä çààñàí áóñàä á¿ðýí ýðõ

34.2. Õÿíàëòûí çºâëºë øààðäëàãàòàé ãýæ ¿çâýë ìýðãýæëèéí øèíæýý÷èéã òºëáºðòýé àæèëëóóëæ áîëíî.

34.3. Õîðøîîíû ñàíõ¿¿ , õºðºíãºíä òîãòìîë áîëîí ãýíýòèéí øàëãàëò, òîîëëîãî õèéíý.

35. Õîðøîîíû òýðã¿¿ëýã÷èä

35.1. Òýðã¿¿ëýã÷èä íü äàðãà, 2 áóþó ò¿¿íýýñ äýýø ãèø¿¿íýýñ á¿ðýëäýõ áà Òýðã¿¿ëýã÷äèéí äàðãà íü õîðøîîíû äàðãà áàéíà.

35.2. Òýðã¿¿ëýã÷äèéí äàðãà, тїїний орлогч, хєрєнгийн асуудал хариуцсан хїнийг áîëîí áóñàä ãèø¿¿äèéã Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààð ...... æèëèéí õóãàöààãààð ñîíãîíî. Òýðã¿¿ëýã÷èä íü òóñ õîðøîîíû ãèø¿¿í áàéíà.

35.3. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí ÷ºëººò öàãò õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààã Òýðã¿¿ëýã÷èä óäèðäàíà.

35.4. Òýðã¿¿ëýã÷èä õîðøîîã òºëººëíº. Òýðã¿¿ëýã÷èä ¿éë àæèëëàãààíûõàà òàëààð Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàëä òàéëàãíàæ, õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý.

35.5. Òýðã¿¿ëýã÷èä õîðøîîã òºëººëºõ ýðõèéã òýäãýýðèéí îëîíõèéí ñàíàëààð õýðýãæ¿¿ëíý.

35.6. Òýðã¿¿ëýã÷èä 2 ñàðä 1-ýýñ äîîøã¿é óäàà õóðàëäàíà.

35.7. Òýðã¿¿ëýã÷èä õîðøîîã õºãæ¿¿ëýõ áîäëîãî áîëîâñðóóëæ, Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààð õýëýëö¿¿ëýí áàòëóóëíà.

35.8. Òýðã¿¿ëýã÷èä õîðøîîíû òóõàé æèëèéí òºñºâ áà ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº áîëîâñðóóëæ, Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààð õýëýëö¿¿ëæ áàòëóóëíà.

35.9. Òýðã¿¿ëýã÷èä õîðøîîíû íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéã õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó õºòë¿¿ëíý.

35.10. Òýðã¿¿ëýã÷èä õîðøîîíû òàéëàí òýíöýë,  æèëèéí àæëûí òàëéàí áîëîí îðëîãî õóâààðèëàõ áóþó àëäàãäëûã íºõºõ òóõàé ñàíàëàà Õÿíàëòûí çºâëºëèéí ä¿ãíýëòèéí õàìò Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðàëä îðóóëæ õýëýëö¿¿ëíý.

35.11. Æèëèéí áîëîí çàâñðûí òàéëàí ãàðãàõàä ýñâýë áàðèìæààëñàí òîîöîîãîîð àëäàãäàë ãàð÷, òýð íü õîðøîîíû ýä õºðºíãèéí íèéò ä¿íãèéí 50 õóâüä õ¿ðñýí áîëîí íººöèéí ñàíãèéí õºðºí㺺ñ íºõºæ ÷àäàõã¿éä õ¿ðâýë Òýðã¿¿ëýã÷èä Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûã íýí äàðóé çàðëàí õóðàëäóóëæ, óã àñóóäëûã õýëýëö¿¿ëýõ ¿¿ðýãòýé

35.12. Òýðã¿¿ëýã÷èä õîðøîîíû ãèø¿¿íèé á¿ðòãýë õºòëºíº

35.13. Õîðøîîíû ä¿ðýì áàòëàñíààñ õîéø 30 õîíîãèéí äîòîð Òýðã¿¿ëýã÷èä õàðúÿàëàõ íóòàã äýâñãýðèéí á¿ðòãýõ áàéãóóëëàãàä õîðøîîã á¿ðòã¿¿ëýõ ºðãºäºë ãàðãàíà

35.14. Õîðøîîíû ä¿ðýìä íýìýëò, ººð÷ëºëò îðóóëàõ òóõàé Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí øèéäâýð ãàðñíààñ õîéø Òýðã¿¿ëýã÷èä 10 õîíîãèéí äîòîð á¿ðòãýõ áàéãóóëëàãàä ìýäýãäýíý.

35.15. Хоршооны тэргїїлэгчид сонгуулийн хороо, сургалт, мэдээллийн хорооны гишїїдийг томилно.

35.16. Тэргїїлэгч гишїїн дараахь шалтгаанаар тэргїїлэгчдийн бїрэлдэхїїнээс гарна:

            35.16.1. Сонгуулийн хугацаа дууссан

            35.16.2. Нас барсан

            35.16.3. Єєрийн саналаар

            35.16.4. Бїх гишїїдийн хурлын шийдвэрээр огцруулсан

            35.16.5. Хоршооноос гарсан, хасагдсан

36. Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õàðèóöëàãà

36.1. Òýðã¿¿ëýã÷èä Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí ºìíº õàìòûí õàðèóöëàãà õ¿ëýýõ áºãººä õîðøîîíû áèçíåñèéí íóóöàä õàìààðàõ ìýäýýëëèéã ÷àíäëàí õàäãàëíà.

36.2. Òýðã¿¿ëýã÷èä  õóóëü, ä¿ðýì çºð÷èæ äàðààõü çºð÷èë ãàðãàñàí òîõèîëäîëä ò¿¿íýýñ ó÷èðñàí õîõèðëûã íºõºí òºëíº.

            36.2.1. Õîðøîîíû ãèø¿¿äýä íîãäîõ õóâü áîëîí îðëîãîîñ àøèãëàñàí, çàõèðàí çàðöóóëñàí

            36.2.2. Õîðøîîíû õºðºí㺺ð òºëáºð õèéñýí

            36.2.3. Õîðøîîã òºëáºðèéí ÷àäâàðã¿é áîëãîñîí áóþó äàìïóóðóóëàõ ¿íäýñëýë á¿ðä¿¿ëñýí

            36.2.4. Õîðøîîíû õºðºí㺺ñ çýýë îëãîñîí

36.3. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëûí øèéäâýðýýð ÿâóóëñàí¿éë àæèëëàãààíû óëìààñ ó÷èðñàí õîõèðëûã Òýðã¿¿ëýã÷èä íºõºí òºëºõã¿é.

36.4. Òýðã¿¿ëýã÷äèéí äàðãààð õýí íýãíèéã ñîíãîñíîîð áóñàä òýðã¿¿ëýã÷äèéí õ¿ëýýõ õàðèóöëàãàä ººð÷ëºëò îðîõã¿é.

37. Õîðøîîíû äàðãà

37.1. Õîðøîîíû äàðãà Á¿õ ãèø¿¿äèéí  áîëîí Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëûã óäèðäàæ, øèéäâýðò íü ãàðûí ¿ñýã çóðíà.

37.2. Õîðøîîíû äàðãà õîðøîîã òºëººëºõ èòãýìæëýëä ãàðûí ¿ñýã çóðíà.

37.3. Á¿õ ãèø¿¿äèéí õóðëààñ ã¿éöýòãýõ çàõèðàëòàé áàéõààð øèéäñýí áîë Òýðã¿¿ëýã÷äèéí ñàíàë áîëãîñíîîð õîðøîîíû ã¿éöýòãýõ çàõèðëûã òîìèëæ, ò¿¿íòýé ãýðýý áàéãóóëíà. ÿéöýòãýõ çàхèðëûí õàðèóöàõ àæèë ¿¿ðãèéã Òýðã¿¿ëýã÷äèéí õóðëààñ òîãòîîíî.

38. Õîðøîîíû õîðîîä

38.1. Сонгуулийн хороо

38.1.1. Хоршооны Тэргїїлэгчид сонгуулийн хороог 2-оос цєєнгїй гишїїнтэйгээр .... жилийн хугацаатай томилно.

38.1.2. Сонгуулийн хороо дараахь їїрэгтэй:

38.1.2.1. Сонгуулийн журам тогтоох

38.1.2.2. Нэр дэвшигчийн мэргэжил, /боловсролын/ шаардлагыг тогтоох

38.1.2.3. Сонгуулийн явцыг хянах

38.1.2.4. Сонгуулийн дїнг нийтэд зарлах, сонгуультай холбоотой гарсан асуудлыг шийдвэрлэх санал боловсруулах

38.1.3. Сонгуультай холбогдолтой гарсан асуудлыг Тэргїїлэгчид шийдвэрлэнэ.

38.2. Зээлийн хороо

            38.2.1. Хоршооны Бїх гишїїдийн хурлаас Зээлийн хороог 3-аас цєєнгїй гишїїнтэйгээр .... жилийн хугацаатай сонгоно.

            38.2.2. Зээлийн хороо дараахь їїрэгтэй:

                        38.2.2.1. Зээлийн єргєдлийг хянан хэлэлцэх, хадгаламжийг буцааж тєлєх, зээлийн тєлєлтєнд гишїїдээс хяналт тавих боломжийг хангах

            38.2.3. Хєрєнгє хариуцсан хїн зээлийн хорооны хуралд зєвлєх эрхтэйгээр оролцоно.

            38.2.4. Зээлийн хорооны гишїїдийн зээл хїссэн єргєдлийг Тэргїїлэгчид хїлээн авч шийдвэрлэнэ.

            38.2.5. Тэргїїлэгч гишїїдийн зээл хїссэн єргєдлийг Хяналтын зєвлєл хїлээн авч шийдвэрлэнэ.

38.3. Мэдээлэл, сургалтын хороо

            38.3.1. Мэдээлэл, сургалтын хороог тус бїрд нь 2-оос доошгїй гишїїнтэйгээр хоршооны бїх гишїїдийн хурлаас .... жилийн хугацаатайгаар сонгоно. Хоршооны даргын орлогч нь албан тушаалынхаа їїргийн дагуу уг хорооны гишїїн байна.

            38.3.2. Мэдээлэл сургалтын хорооны їїрэг:

                        38.3.2.1. Хоршооны шинэ гишїїдийг бэлтгэх, хоршооны гишїїдийн мэдлэг боловсролыг дээшлїїлэх зорилгоор мэдээлэл, сургалтыг тєлєвлєх, зохион байгуулах

38.4. Энэхїї дїрмийн 38.3.1-д зааснаас бусад тохиолдолд дїрмийн 38.1., 38.2., 38.3-т дурдсан хороодын гишїїд Тэргїїлэгч болон Хяналтын зєвлєлийн гишїїн байж їл болно.

38.5. Энэхїї дїрмийн 38.1., 38.2., 38.3-т дурдсан хороодын гишїїд сонгогдсоны буюу томилогдсоны дараа .... хоногийн дотор хорооны гишїїдээс тус бїр хорооны дарга, нарийн бичгийн даргыг сонгоно.

38.6. Энэхїї дїрмийн 38.1., 38.2., 38.3-т дурдсан хороодын ажиллах журмыг Тэргїїлэгчид тогтооно.

38.7. Энэхїї дїрмийн 38.1., 38.2., 38.3-т дурдсан хороодыг байгуулаагїй бол тэдгээрийн їїргийг Тэргїїлэгчид гїйцэтгэнэ.

38.8. Хороодын гишїїд їїрэгт ажлаа гїйцэтгэх явцад олж  мэдсэн мэдээллийн нууцыг хадгалах їїрэгтэй.

38.9. Хорооны гишїїд дараахь тохиолдолд хорооноос гарсанд тооцогдоно:

-          Сонгуулийн хугацаа дууссан

-          Нас барсан

-          Зээлийн хорооны хувьд Бїх гишїїдийн хурлын шийдвэрээр

-          Бусад хороодын хувьд Тэргїїлэгчдийн шийдвэрээр хоршооноос гарсан, хасагдсан

 

Òàâ. Õîðøîîíû õºðºíãº

39. Õîðøîîíû õºðºíãèéí ýõ ¿¿ñâýð

39.1. Õîðøîîíû õºðºí㺠äàðààõü ýõ ¿¿ñâýðýýñ á¿ðäýíý.

            39.1.1. Ãèø¿¿äýýñ íèéë¿¿ëñýí õóâü õºðºíãº

            39.1.2. Ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí 41-ò çààñàí ãèø¿¿äèéí ýëñýëòèéí болон гишїїний байнгын òàòâàðаас

            39.1.3. Õîðøîîíû ¿éë àæèëëàãààíû îðëîãîîñ íººöèéí ñàíä õóâààðèëñàí õºðºíãº

            39.1.4. Áýëýãëýñýí, õàíäèâëàñàí õºðºíãº

39.2. Õîðøîîíû ýä õºðºí㺠íÿãòëàí áîäîõ á¿ðòãýëèéí õóóëü òîãòîîìæèä çààñíààð á¿ðòãýëòýé áàéõ áºãººä ò¿¿íèé ãèø¿¿í òóñ á¿ðèéí íýð äýýð õóâààðèëàí äàðààõü áàéäëààð äàâõàð á¿ðòãýíý.

            39.2.1. Ãèø¿¿íèé íèéë¿¿ëñýí õóâü õºðºíãèéã ¿íèéí ä¿íãýýð áîëîí áèåò áàéäëààð

            39.2.2. Õîðøîîíû íººö ñàíä ¿ëäýýõýýð õóâààðèëñàí õºðºíãèéã ãèø¿¿äýä îðëîãî õóâààðèëàõ æóðìààð òîîöñîí ¿íèéí ä¿íãýýð

            39.2.3. Áýëýãëýñýí, õàíäèâëàñàí õºðºíãèéã ãèø¿¿äýä òýíö¿¿ õóâààñàí ¿íèéí ä¿íãýýð

40. Ãèø¿¿íèé õóâü õºðºíãº

40.1. Õîðøîîíä ãèø¿¿íýýð ýëññýíýýð ãèø¿¿í íü õîðøîîíû ýä õºðºíãèéí çîõèõ õóâèéí ºì÷ëºã÷ áîëæ, õîðøîîíû ãèø¿¿íèé ýðõ, ¿¿ðýã ¿¿ñíý.

40.2. Ãèø¿¿í á¿ð õîðøîîíä ................................... òºãðºãèéí õóâü õºðºí㺠çààâàë íèéë¿¿ëíý.

40.3. Ãèø¿¿í á¿ð õîðøîîíä çààâàë íèéë¿¿ëýõ õóâü õºðºíãèéã øóóä íèéë¿¿ëíý.

 

/ýñâýë/

 

40.3. Çààâàë íèéë¿¿ëýõ õóâü õºðºí㺺ñ .................... òºãðºãèéã øóóä íèéë¿¿ëíý. ¯ëäýõ õýñãèéã ............................................ õóãàöààíä òýíö¿¿ õýìæýýãýýð íèéë¿¿ëíý.

40.4. Ãèø¿¿í çààâàë íèéë¿¿ëýõ õóâü õºðºí㺺 á¿ðýí íèéë¿¿ëñíèé äàðàà õîðøîîíä ........................... òºãðºãèéí íýìýëò õóâü õºðºí㺠íèéë¿¿ëæ áîëíî. Íýìýëò õóâü õºðºí㺠íèéë¿¿ëýõ àñóóäëûã Òýðã¿¿ëýã÷èä øèéäâýðëýíý.

40.5. Ãèø¿¿í íýìýëò õóâü õºðºí㺺 øóóä íèéë¿¿ëíý.

 

/ýñâýë/

40.5. Нэмэлт хувь хєрєнгийн ..... тєгрєгийг шууд нийлїїлнэ. Їлдэх хэсгийг ................................... хугацаанд тэнцїї хэмжээгээр нийлїїлнэ.

40.6. Нэг гишїїний хоршоонд оруулж болох нэмэлт хувь хєрєнгийн хэмжээ хоршооны гишїїдийн нийт хувь хєрєнгийн ..... хувиас хэтэрч болохгїй.

40.7. Гишїїний нийлїїлсэн хувь хєрєнгийн нийт дїн нь хоршооны хєрєнгєєс тїїнд оногдох хувь хэмжээг тодорхойлно.

40.8. Хоршооны эд хєрєнгєєс гишїїнд оногдох хэмжээ нь гишїїний нийлїїлсэн нийт хувь хєрєнгє /заавал оруулах хувь хєрєнгє, илїї оруулсан хувь хєрєнгє, хєдєлмєр оролцоо/ хоршооны жил бїрийн цэвэр орлогоос ногдох хэмжээгээр нэмэгдэж, алдагдлаас ногдох хэмжээгээр хорогдоно.

40.9. Хоршооны гишїїн хэвээр байгаа тохиолдолд хоршоо гишїїнд оногдож байгаа хувь хєрєнгєєр гїйлгээ хийх буюу хоршооны їйл ажиллагааны баталгаа болгон хэрэглэж болно. Гишїїн єєрт оногдож байгаа хєрєнгийг хоршоотойгоо болон бусадтай харилцах харилцаанд баталгаа болгон хэрэглэж болохгїй.

40.10. Гишїїнээс хоршоонд заавал нийлїїлэх хувь хєрєнгє болон ажил їйлчилгээ нь бэлэн мєнгє, биет хєрєнгє, ажил їйлчилгээ болон оюуны ємчийн хэлбэртэй байж болно.

40.11. Гишїїнээс хоршоонд хувь нийлїїлсэн биет хєрєнгє болон ажил їйлчилгээг тухайн орон нутгийн тэр їеийн зах зээлийн їнээр їнэлнэ.

40.12. Гишїїнээс хоршоонд нийлїїлсэн хєдлєх ба їл хєдлєх хєрєнгє нь хоршооны эзэмшилд шилжинэ.

41. Гишїїний татвар

41.1. Хоршоонд гишїїн элсїїлэхэд ......................... ( . . . . . . . . . тєгрєгийн татвар авна / татвар авахгїй)

41.2. Гишїїний байнгын татвар ........................ (............ тєгрєг байна / авахгїй)

41.3. Гишїїний элсэлтийн болон Гишїїний байнгын татвар авах тохиолдолд татварыг хоршооны нєєцийн санд тєвлєрїїлнэ.

42. Хоршооны нєєцийн болон бусад сан

42.1. Хоршооны жил бїрийн цэвэр орлогоос ..... %-ийг нєєцийн санд хуваарилна.

42.2. Хоршооны нєєцийн санд байнга байлгах хєрєнгийн хэмжээ ....................... тєгрєгєєс доошгїй байна.

42.3. Нєєцийн сан нь жилийн эцсийн тайлан тэнцлээр гаргах алдагдлыг нєхєх зориулалттай байна. Хоршооны нєєцийн сангийн хєрєнгийг хоршоо їйл ажиллагаагаа зогсоох хїртэлх хугацаанд гишїїдэд хуваарилахгїй.

42.4. Хоршоо бусад тєрлийн сан байгуулж болох бєгєєд тїїний эх їїсвэр, хэмжээ, зарцуулах чиглэлийг Бїх гишїїдийн хурлаас тогтооно.

43. Зээл авах олгох, журам

43.1. Бїх гишїїдийн хурлын зєвшєєрлєєр хоршооны Тэргїїчэгчид хоршооны їйл ажиллагаанд зориулан єєрийн хоршооны гишїїд болон улсын бїртгэлтэй байгууллагаас зээл авч болно.

43.2. Эдгээр зээлийг зєвхєн бїх гишїїдийн хурлаас зєвшєєрсєн їйл ажиллагаанд зарцуулна.

43.4. Хууль тогтоомжийг їндэслэн хоршооны бїх гишїїдийн хурлаас тогтоосон журам, дїрмийн дагуу хоршооны гишїїдэд зээл олгож болно.

43.3. Хоршооны дарга зээлийн ашиглалт, тєлбєрийн талаар бусад тэргїїлэгчид болон Хяналтын зєвлєлд улирал тутам мэдээлэх їїрэгтэй.

43.5. Хоршооны Бїх гишїїдийн хурлаас тогтоосон журамдїрмийн дагуу Тэргїїлэгчдийн хурлын шийдвэрээр єєрийн хоршооны гишїїд ажиллагчид болон улсын бїртгэлтэй бусад хоршоодод зээл олгож болно.

43.6. Тэргїїлэгч гишїїдэд зээл олгох асуудлыг Бїх гишїїдийн хуралдаанаас тогтоосон журмыг баримтлан зєвхєн Хяналтын зєвлєлийн хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

44. Хоршооны хєрєнгє оруулалт

44.1. Хоршооны бїх гишїїдийн хурлын шийдвэрээр тогтоосон хэмжээ, журмын дагуу хоршоо нєєцийн болон бусад сангаас дараахь чиглэлэээр хєрєнгє оруулалт хийж болно:

44.1.1 Єєрийн їйлдвэрлэл, їйлчилгээг шинэчлэх, єргєтгєх

44.1.2. Улсын бїртгэлтэй хоршоо, нэгдэн орсон дундын хоршоо, хоршоодын холбоонд хувь нийлїїлэх

44.1.3. Улсын бїртгэл бїхий банк, санхїїгийн байгууллагад хувь нийлїїлэх

44.1.4. Бїх гишїїдийн хурлаас зєвшєєрсєн бусад зориулалтаар

44.2. Хоршооны їл хєдлєх хєрєнгийг борлуулсны їнийн зєрїїг нєєцийн санд бїртгэнэ.

45. Хоршооны тайлангийн жил

45.1. Хоршооны тайлангийн жилийг хоршоо анх байгуулагдаж, улсын бїртгэлд бїртгїїлсэн єдрєєс тухайн жилийн 12 дугаар сарын 31-ний єдрєєр тооцно.

45.2. Цаашид жил бїрийн 1 дїгээр сарын 1-нээс 12 дугаар сарын 31-ний єдрєєр тооцно.

46. Хоршооны бїртгэл тооцоо

46.1. Тэргїїлэгчид хоршооны бїртгэл тооцоог Монгол Улсын Нягтлан бодох бїртгэлийн тухай хуулийн дагуу хєтлєж, тїїнд орлого, зарлагыг бїрэн тусгаж, санхїїгийн байдлаа тодорхойлно.

46.2. Тэргїїлэгчид Нягтлан бодох бїртгэлийн тухай хуулийн дагуу цэвэр орлого буюу алдагдлыг тодорхойлсон тайлан тэнцэл гаргана.

47. Хоршооны цэвэр орлого ба алдагдал

47.1.1. Хоршооны цэвэр орлого буюу алдагдал нь нийт орлогоос нийт зардлыг хассанаар тодорхойлогдоно. Энэхїї дїрмийн 49.1-д заасан гишїїдэд олгосон їнийн зєрїї нийт зардалд багтана.

48. Хоршооны цэвэр орлогыг хуваарилах, алдагдлыг нєхєх

48.1. Тэргїїлэгчид тайлангийн жилийн эцэст энэхїї дїрмийн 49.1-д зааснаар хоршооны цэвэр орлого буюу алдагдлыг тогтооно. Цэвэр орлогыг тогтоох їед Тэргїїлэгчдээс энэхїї дїрмийн 49.1-д заасны дагуу хоршооны їйлчилгээг ашигласан гишїїдийн оролцоонд харьцуулан гишїїдэд їнийн зєрїїг хуваарилах санал боловсруулна.

48.2. Гишїїдэд їнийн зєрїї хуваарилсны дараах їлдсэн орлогоос 42.1-д заасны дагуу нєєцийн санг байгуулах санал боловсруулнаТэргїїлэгчид дор дурдсан чиглэлэээр хуваарилах санал боловсруулна.

48.3. Энэ дїрмийн 48.1-д зааснаар тооцоход хоршоо алдагдалтай ажилласан бол Тэргїїлэгчид алдагдлыг дараахь эх їїсвэрээр нєхєх санал гаргана:

            48.3.1.Хоршооны нєєцийн сангаас

            48.3.2. Хоршооны бусад сангаас

            48.3.3. Гишїїн бїрийн хувь хєрєнгєнд ногдох хэмжээгээр

48.4. Тэргїїлэгчид орлогын зарцуулалт ба алдагдлыг нєхєх саналаа Хяналтын зєвлєлд оруулна. Хяналтын зєвлєл уг саналыг хянаж дїгнэлтээ тэргїїлэгчдэд єгнє.

48.5. Тэргїїлэгчид нь орлогыг хуваарилах ба алдагдлыг нєхєх талаархи саналаа Хяналтын зєвлєлийн дїгнэлттэй хамт, Бїх гишїїдийн хуралд оруулна.

48.6. Бїх гишїїдийн хурал дїрэмд заасан журмын дагуу орлогыг хуваарилах ба алдагдлыг нєхєх асуудлыг хэлэлцэж, санал хурааж, шийдвэр гаргана.

49. Гишїїдэд їнийн зєрїї хуваарилах

49.1. Хоршооны їйл ажиллагааны їр дїнд буй болсон їнийн зєрїїг (хоршооноос гишїїнд олгох нэмэгдэл тєлбєр) хоршооны їйлчилгээг ашигласан гишїїдийн нийт оролцоон дахь тухайн гишїїний оролцоогоор хуваарилна.

49.2. Гишїїн хоршооны зээлийн їйл ажиллагаанд оролцсон тохиолдолд їнийн зєрїїг гишїїний авсан зээлийн нийт хїїгээс хасаж тооцно.

49.3. Гишїїнд хоршооны хадгаламжийн їйл ажиллагаанд оролцсоноор нь їнийн зєрїї олгохгїй.

49.4. Гишїїн бїрт ногдох їнийн зєрїїг Тэргїїлэгчид тооцох бєгєєд Хяналтын зєвлєл тїїнийг хянана.

50. Гишїїдэд ногдол орлого хуваарилах

50.1. Хэрэв бїх гишїїдийн хурал энэхїї дїрмийн 48.3.2-д заасны дагуу хоршооны цэвэр орлогыг гишїїдэд ногдол орлогын хэлбэрээр хуваарилж гишїїдийн хувь хєрєнгєнд бїртгэхээр шийдвэл Тэргїїлэгчид гишїїн тус бїрт ноогдол орлогыг тооцон бичилт хийж, энэ талаар гишїїн бїрт мэдээлнэ.

50.2. Тэргїїлэгчид тїїнчлэн гишїїдийн ногдол орлогыг хуваарилахдаа дараахь журмыг баримталж, энэ талаар гишїїн бїрт мэдээлнэ.

            50.2.1. Хэрэв гишїїнээс хоршоонд оруулах хувь хєрєнгєє бїрэн нийлїїлээгїй бол ногдол орлогыг нь тїїний заавал оруулах хувь хєрєнгийг бїрдэж  дуусах хїртэл тооцож бичилт хийнэ.

            50.2.2. Хэрэв гишїїн хоршоонд оруулах хувь хєрєнгєє бїрэн нийлїїлсэн бол Тэргїїлэгчид гишїїнд хуваарилах ногдох орлогыг шууд авах, эсвэл хоршоонд нэмэлт хувь хєрєнгє болгон нийлїїлэх эсэх талаар гишїїнээс саналыг авна. Энэ тохиолдолд нэмэлт хувь хєрєнгийн хэмжээ нь энэхїї дїрмийн 40.6-д заасан хэмжээнээс илїїгїй байна.

51. Салбар буюу тєлєєлєгчийн газрууд

51.1. Гишїїдээ дэмжих їйл ажиллагаагаа сайжруулах зорилгоор хоршоо нь єєрийн нэг буюу хэд хэдэн салбар тєлєєлєгчийн газар нээж болно.

51.2. Салбар буюу тєлєєлєгчийн газар  нээх саналыг Тэргїїлэгчид гаргана.

51.3. Салбар, тєлєєлєгчийн газар нээх асуудлыг бїх гишїїдийн хурлаар хэлэлцэж нийт гишїїдийн 3/4- ийн саналаар шийдвэрлэнэ.

51.4. Салбар, тєлєєлєгчийн газрын эрх, їїрэг, хариуцлагыг Бїх гишїїдийн хурлаас тогтооно.

 

Зургаа. Хоршоодын холбоонд нэгдэх, хоршоодын

холбооноос тавих хяналт

52. Хоршоодын холбоон дахь гишїїнчлэл

52.1. Єєрсдийн гишїїдийг дэмжих їйл ажиллагаагаа сайжруулах зорилгоор хоршоо нь хоршоодын холбоотой хамтран ажиллана.

52.2. Бїх гишїїдийн хурал Тэргїїлэгчдийн оруулсан саналыг хэлэлцэж, хоршоо нь аль холбоонд элсэх талаар шийдвэр гаргана.

52.3. Хоршоо, хоршоодын холбоо хоорондын харилцааны эрх зїйн асуудлыг холбогдох хууль тогтоомж болон хоршоодын холбооны дїрмийн заалтаар зохицуулна.

52.4. Хоршоодын холбооноос гарах, эсвэл єєр холбоонд элсэх асуудлыг Бїх гишїїдийн хурлаас шийдвэрлэнэ.

53.Хоршоодын холбооноос тавих хяналт

53.1. Хоршоодын холбоо нь єєрийн гишїїн хоршоонд хєндлєнгийн хяналт шалгалт хийнэ. Хоршоодын холбоо нь хоршоодын удирдлага, зохион байгуулалтын бїтэц болон хоршооны эд хєрєнгийг хууль зїйн дагуу, зориулалтаар нь захиран зарцуулж байгаа эсэхийг хянан шалгана.

53.2. Хоршоодын холбооноос гїйцэтгэх хєндлєнгийн хяналт шалгалтыг дараахь тохиолдолд хийнэ:

            53.2.1. Хоршоодын холбооны дїрмийн їндсэн дээр хоршооны жилийн эцсийн тайлангийн ээлжит шалгалт:

            53.2.2. Ээлжит бус шалгалтыг хоршооны Тэргїїлэгчид, Хяналтын зєвлєл, эсвэл Бїх гишїїдийн хурлын хїсэлтээр хийж болно.

            53.2.3. Ээлжит бус шалгалтыг тухайн холбооны дїрмийн дагуу хийнэ.

53.3. Хоршооны тэргїїлэгчид нь шалгалтад шаардлагатай бїх бичиг баримт, мэдээллийг хоршоодын холбооны хянан шалгагчид бэлдэж єгєх їїрэгтэй.

53.4. Хоршооны Тэргїїлэгчид болон Хяналтын зєвлєл хяналт шалгалтын дїнг хамтарсан хуралдаанаараа хэлэлцэж, шаардагдах арга хэмжээнїїдийг авна.

53.5. Тэргїїлэгчид нь хяналт шалгалтын дїнг Тэргїїлэгчид, Хяналтын зєвлєлийн хамтарсан хуралдаанаар хэлэлцсэн шийдвэрийн хамт дараагийн бїх гишїїдийн хуралд оруулж танилцуулна.

 

Долоо. Хоршоог татан буулгах

54. Хоршоог Бїх гишїїдийн хурлаар татан буулгах

54.1. Хоршоог бїх гишїїдийн хурлаар татан буулгаж болно.

54.2. Хоршоог татан буулгах тухай асуудлыг санал хураалтад оролцсон гишїїдийн 3/4-аас доошгїй саналаар шийдвэрлэнэ.

54.3. Хоршоог татан буулгасан тухай бїртгэх байгууллагад 7 хоногийн дотор мэдэгдэнэ.

54.4. Хоршоо дампуурал зарласан тохиолдолд хоршоог шїїхийн шийдвэрээр татан буулгана.

55. Хоршоо татан буугдсаныг мэдэгдэх

55.1. Бїх гишїїдийн хурлаас хоршоог татан буулгасан тухай улсын бїртгэлийн байгууллагад 3 хоногийн дотор мэдэгдэнэ.

55.2. Татан буулгах комисс хоршоог татан буугдсаныг улсын бїртгэлд тэмдэглїїлсэн тухай нийтэд мэдээлнэ.

55.3. Хоршооноос авлагатай этгээдэд хоршоо татан буугдсан тухай тусгайлан мэдэгдэнэ.

56. Татан буулгах комисс томилох, эгїїлэн татах

56.1. Татан буулгах тухай шийдвэрийг Бїх гишїїдийн хурал гаргасан бол татан буулгах комиссыг Бїх гишїїдийн хурал томилно. Уг комисс татан буулгах ажлыг эрхлэн гїйцэтгэнэ.

56.2. Татан буулгах комиссыг Бїх гишїїдийн хурал томилж чадаагїй бол Хяналтын зєвлєл, эсвэл Хоршоодын холбооны тэргїїлэгчид томилж болно. 56.3. Татан буулгах комиссын гишїїдийг бїртгэх байгууллагад мэдэгдэж холбогдох баримт бичгийг хїргїїлнэ.

56.4. Шаардлагатай гэж їзвэл Татан буулгах комиссыг байгуулсан байгууллагын шийдвэрээр хугацаанаас нь ємнє эгїїлэн татаж болно.

57. Татан буулгах явцад гишїїдийн хоршоонд нийлїїлэх хувь хєрєнгийг нэмэгдїїлэх

57.1. Хоршоог татан буулгах явцад тїїний нийт хєрєнгє нь єр тєлбєр барагдуулахад хїрэлцэхгїй бол дутаж буй хэсгийг хоршоонд нийлїїлэх хувь хєрєнгєє дээд хэмжээнд нь хїртэл нийлїїлээгїй гишїїдэд хувь оногдуулах замаар гаргуулж  нєхєн тєлнє.

58. Хоршооны їйл ажиллагаа дуусгавар болсноос хойш гишїїдийн їїргийг нэмэгдїїлэхгїй байх

58.1. Хоршооны їйл ажиллагаа дуусгавар болсноос хойш гишїїдийн хоршоонд заавал нийлїїлэх хувь хєрєнгийн хэмжээ, нєхєх хариуцлагыг нэмэгдїїлж їл болно.

59. Хєрєнгє хуваарилахыг хориглох хугацаа

59.1. Хоршооны єр тєлбєртэй холбоотой нэхэмжлэлийг Иргэний хуулийн 31 дїгээр зїйлийн 5 дахь їндэслэн барагдуулна.

59.2. Хоршоонд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй этгээд ийнхїї нэхэмжлэл гаргах боломжгїй нєхцєлд байгаа бол тїїнд тєлбєл зохих тєлбєрийг нэгэн адил тєлнє.

59.3. Тєлбєрийн талаар маргаантай бол тухайн этгээдэд ногдох хэсгийг тусгаарласны дараа їлдсэн эд хєрєнгийг гишїїдэд хуваана.

60. Хоршооны эд хєрєнгийг гишїїдэд хуваарилах

60.1. Хоршооны харилцагчдын нэхэмжлэл хангах їйл ажиллагаа дууссаны дараа Хоршооны тухай хуулийн 14, 16 дугаар зїйлийг їндэслэн гишїїдэд хоршооны їлдсэн эд хєрєнгийг хуваарилна.

60.2. Гишїїдийн эзэмших хувь хєрєнгийн хэмжээг хоршоо татан буулгалтын анхны тайлан мэдээг їндэслэн тогтооно.

60.3. Гишїїн нэг бїрт ногдох хувийг олгосны дараа хоршооны нийт хєрєнгєєс їлдсэн хэсгийг нийт гишїїдэд тэнцїї хэмжээгээр хуваана. (Хоршооны тухай хуулийн 47.5-д заасныг їндэслэн їлдэгдэл хєрєнгийг єєр хэлбэрээр хувааж болно)

61. Хуваах боломжгїй їлдэгдэл хєрєнгє

61.1. Хоршооны їйл ажиллагаа дуусгавар болоход хуваах боломжгїй їлдэгдэл хєрєнгийн асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх асуудлыг Татан буулгах комиссын саналаар Бїх гишїїдийн хурлаас шийдвэрлэнэ.

 

Дїрмийг баталсан:                                                      

1.                                                    /                                   /

2.                                                    /                                   /

3.                                                    /                                   /

4.                                                    /                                   /

5.                                                    /                                   /

6.                                                    /                                   /

7.                                                    /                                   /

8.                                                    /                                   /

9.                                                    /                                   /

10.                                                  /                                   /

 

 


 

Гэгээн үйлсийн эзэн бид

Н.Найдансүрэнгийн үг, Хөгжмийн зохиолч, Урлагийн гавъяат зүтгэлтэн Д.Цэвээнравдангийн ая “Гэгээн үйлсийн эзэн бид” дууг толилуулж байна.
[ татаж авах ]

Манай зочид

mod_vvisit_counterӨнөөдөр9534
mod_vvisit_counterӨчигдөр18483
mod_vvisit_counterЭнэ 7 хоног57513
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн 7 хоног67938
mod_vvisit_counterЭнэ сар312077
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сар422147
mod_vvisit_counterБүгд нийт1722435