Алаг-Эрдэнэ, Галт, Жаргалант, Цагаан-Уул сумд бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдлоо.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн “Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох” төслийн хүрээнд тус аймгийн Алаг-Эрдэнэ, Галт, Жаргалант, Цагаан-Уул сумд бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдлоо. Хэлтсийн зүгээс бүртгэлийн онлайн сүлжээнд холбогдсон сумдын улсын бүртгэгч нарт заавар зөвөлгөө өгч, нууцын баталгаг шинээр гаргуулан авсан бөгөөд бүртгэлийн бүрдүүлбэр болон үнэт цаас ашиглалтанд хяналт шалгалт хийж ажиллалаа.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*